Algemene voorwaarden Deva Group

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot accuratesse, compleetheid, betrouwbaarheid, houdbaarheid van het materiaal, diensten, software, tekst, afbeeldingen en links. Deva Group is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgschade aan enige partij, direct of indirect als gevolg van het gebruik of beperking in het gebruik van deze website inclusief, zonder beperking, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van data ook nadat Deva Group formeel in gebreke is gesteld. Aanvullend is de verantwoordelijkheid van u als gebruiker dat hetgeen u gebruikt vrij is van virussen of andere zaken van destructieve aard.

Deva Group is niet verantwoordelijk voor de websites waar naartoe gelinkt kan worden vanaf deze site. Ook zijn wij niet op de hoogte van de wijze waarop deze sites om gaan met wet de op persoonsregistratie.

Deva Group onderschrijft volledig de wet op de persoonsregistratie en handelt hiernaar.
Persoonlijke informatie welke u ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt om de door u gevraagde informatie te verschaffen. Deze informatie wordt voor toekomstig gebruik in onze database opgeslagen. Op geen enkele wijze zullen uw gegevens ter beschikking worden gesteld aan derden.
Deva Travel

Art – 1 Totstandkoming reisovereenkomst

1. Aanmelding voor een door Deva Travel georganiseerde reis gebeurt schriftelijk, per post, fax of e-mail. Telefonische aanmelding dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.
2. Wanneer de reiziger een aanmeldingsformulier heeft ingevuld en ondertekend, geldt de dag waarop Deva Travel dit aanmeldingsformulier heeft ontvangen, per post, fax of e-mail, als de dag waarop de verplichtingen van de reiziger en Deva Travel beginnen. Wanneer de reiziger zich telefonisch heeft aangemeld, geldt als zodanig de dag van telefonische aanmelding.
3. Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle ver¬plichtingen die daaruit voortvloeien. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst, zoals leeftijd en gezondheidstoestand, bij de aanmelding kenbaar te maken
4.Wanneer bepaalde voorkeuren die betrekking hebben op de uitvoering van de reisovereenkomst (bijvoorbeeld bepaalde zitplaatsen in het vliegtuig) door de reiziger wordt kenbaar gemaakt aan Deva Travel bij de totstandkoming van de reisovereenkomst, zal hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden worden. Desondanks zal de reiziger geen rechten kunnen ontlenen aan toezeggingen van Deva Travel, zelfs niet wanneer deze vermeld zijn op reisbescheiden en boekingsformulieren.
5. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in reisbrochure/offerte, of in andere publicaties van de reisorganisator. Door ondertekening van het boekingsformulier verklaart de reiziger kennis te hebben genomen van de reisvoorwaarden van Deva Travel zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, en van de informatie over de reis in de uitgebreide reisroute. Kennelijke fouten of vergissingen binden de reisorganisator niet
6. Indien de reiziger wil afwijken van het reisaanbod kan dit slechts na schriftelijke bevestiging door Deva Travel. De reiziger aanvaardt daarbij de hiervoor gerekende extra kosten. Het niet tot stand brengen van deze afwijking door Deva Travel is geen geldige reden voor kostenloze annulering van de reisovereenkomst.

Art – 2 Betaling
1. De reiziger verbindt zich tot het betalen van de in de brochure/offerte gepubliceerde reissom of de na toepassing van artikel 3 opnieuw vastgestelde reissom.
2. De reiziger betaalt na ontvangst van de factuur per ommegaande een aanbetaling van € 250,- per boeker, alsmede het bedrag voor even¬tueel afgesloten verzekeringen. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Deva Travel. Bij aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de reis moet de gehele reissom per ommegaande worden voldaan
3. Bij niet tijdige betaling kan, nadat de reiziger in gebreke is gesteld, de reisovereenkomst door Deva Travel worden ontbonden. In dat geval zijn de regels die in artikel 6 lid 1 van deze alge¬mene voorwaarden zijn opgenomen van toepassing.
4. In geval van niet of niet tijdige betaling van de in artikel 2-1 en 2-2 genoemde bedragen, zijn deze direct opeisbaar en kunnen zonder nadere ingebrekestelling in rechte gevorderd worden. Indien de betalingstermijn met 14 dagen overschreden wordt, is de reiziger vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten voortvloeiende uit te late betalingen zoals wijzigingen in airporttax, brandstof- of andere toeslagen zijn voor rekening van de reiziger. Deva Travel is niet aansprakelijk voor wijzigingen in her reisprogramma al gevolg van te late betalingen.
5. In geval van niet of niet tijdige betaling komen de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de reiziger. Deze kosten bedragen tenminste 25% van de gevorderde som met een minimum van € 250,-.

Art – 3 Reissom
1. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn zoveel mogelijk inclusief. Daar waar van toepassingen zullen additionele kosten worden gespecificeerd. Deva Travel heeft het recht om, ook met betrekking op reeds aangegane reisovereenkomsten, tot uiterlijk 2 weken voor de vertrekdatum, de reissom te verhogen als gevolg van wijzigingen in de eerder gepubliceerde en genoemde prijzen. Genoemde wijzigingen kunnen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom. De verhoging kan nooit meer dan
25% van de reissom bedragen.

Art – 4 Reisduur en programma
1. De reisduur wordt aangegeven in hele dagen. De dag van vertrek en aankomst gelden als hele dagen. Uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt de reiziger informatie met de definitieve data en tijdstippen van vertrek en aankomst. De reisduur kan veranderen als gevolg van o.m. wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema's van de luchtvaartmaatschappijen. Deva Travel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijzigingen. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor rekening van de reiziger.

Art 5 Annulering door Deva Travel
1. Deva Travel behoudt zich te allen tijde het recht voor de reis voor aanvang te annuleren. In dat geval wordt de totale reissom en de betaalde verzekeringsgelden gerestitueerd. Annulering wegens te geringe belangstelling kan slechts tot uiterlijk 14 dagen voor vertrekdatum. Bij reizen met vertrekgarantie geldt een minimum van 2 reizigers.
2. Deva Travel behoudt zich het recht voor de reis wegens gewichtige redenen te annuleren Hieronder wordt in ieder geval verstaan de in artikel 11.4. Bij annulering wegens gewichtige redenen wordt een eigen risico voor de reiziger ten bedrage van maximaal het inschrijfgeld in rekening gebracht.
3, In geval van de onder artikel 5, punt 1 en 2 genoemde annulering is Deva Travel niet aansprakelijk voor de door deelnemers reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld visa, vaccinaties, verzekeringen etc.

Art – 6 Annulering door de reiziger
1. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient altijd schriftelijk te geschieden. Indien de ticket nog niet is uitgegeven gelden bij annulering de volgende verschuldigde bedragen: - tot 90 dagen voor vertrek: € 350,- per reiziger,
- tot 30 dagen voor vertrek 50% van de gehele reissom,
- tot 14 dagen voor vertrek de gehele reissom.
In overleg met Deva Travel kan ook gekozen worden voor een alternatieve reis met als maximumbedrag de in artikel 3 genoemde reissom. De vertrekdatum dient niet later dan twee maanden na annulering vastgesteld te worden en dient uit de meest recente brochure / publicatie van Deva Travel te worden gekozen. Alle extra kosten voor omboeken en bijboeken komen voor rekening van de reiziger.
Indien de ticket en/of voucher is uitgegeven wordt op dat moment de gehele reissom in rekening gebracht bij annulering.

Art –7 Wijzigingen en beëindiging van de reis door Deva Travel

1. Gezien het avontuurlijke karakter en de lokale omstandigheden van de bereisde gebieden of andere omstandigheden behoudt Deva Travel zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de reis, bijvoorbeeld in de reisroute, het reisschema, plaats van aankomst en vertrek, het vervoer en het verblijf, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin geplande excursies worden uitgevoerd, of zelfs de reis te beëindigen wanneer deze reeds is aangevangen. Onder andere omstandigheden worden in ieder geval verstaan de in artikel 11.4.
Veranderingen in de reisschema's ten gevolge van bijvoorbeeld aanhoudende slechte weersomstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel. Het avontuurlijke karakter van de reis evenals de plaatselijke omstandigheden zijn van belang bij beantwoording van de vraag of gesproken kan worden van gewichtige omstandigheden. Wijzigingen in het vervoer en het verblijf kunnen onder meer betreffen de aanwijzing van een ander soort vervoermiddel of andere soort accommodatie en/of andere vervoerder.

Art – 8 Wijzigingen door de reiziger
1. De reiziger kan tot 90 dagen voor vertrek verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft, probeert Deva Travel de gewenste wijziging tot stand te brengen. De wijzigingskosten bedragen € 100,- per wijziging per reiziger, vermeerderd met alle extra communicatiekosten die gemaakt moeten worden.

Art – 9 Reisdocumenten, verzekeringen

1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort en de eventueel vereiste visa en bewijzen van inentingen/vaccinaties. De reiziger dient de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie hieromtrent op juistheid te controleren bij instanties die daaromtrent uitsluitsel kunnen geven. Wanneer het hiervoor gestelde door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger de reis daardoor het of niet geheel kan maken, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.
2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringkosten op redelijke wijze zijn gedekt.
2. Deva Travel verplicht zich om de gevolgen voor de reiziger zo beperkt mogelijk te hou¬den en zodanige alternatieven te bieden dat het oorspronkelijke karakter van de reis zoveel mogelijk in stand wordt gehouden Wanneer tussen reiziger en Deva Travel nieuwe afspraken worden gemaakt over de voortzetting van de reisovereenkomst, zullen deze deel uitmaken van de oorspronkelijke reisovereenkomst
3. Wanneer de hierboven bedoelde wijzigin¬gen ertoe leiden dat de inhoud van de reisover¬eenkomst op wezenlijke onderdelen wordt gewijzigd of wanneer de wijziging de reiziger tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt, heeft de reiziger het recht om de overeenkomst te beëindigen en is het maximaal het inschrijfgeld verschuldigd.

Art – 10 Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger is verplicht om gedurende de reis de aanwijzingen van de reisleiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om de goede nakoming van de reis door Deva Travel te kunnen waarborgen. Wanneer de reiziger afwijkt van de reisroute komen alle gevolgen daarvan geheel voor zijn rekening en risico. In dat geval zal geen restitutie voor niet genoten onderdelen van de reisovereenkomst plaatsvinden.
2. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisbegeleiding of bij de plaatselijke agent van de reisorganisator of bij de desbetreffende maatschappij, te vergewissen van het exact tijdstip van vertrek. Indien de reiziger niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger.
3.Wanneer tijdens de reis blijkt dat een reiziger fysieke of psychische gebreken vertoont. zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, wat een goede uitvoering van de reis naar oordeel van Deva Travel in sterke mate bemoeilijkt, kan de reiziger van verdere deelne¬ming worden uitgesloten
4. Alle uit de toepassing van het vorige artikel voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
5. Mocht de reiziger tijdens de reis in moeilijkheden komen, is Deva Travel verplicht om de meest noodzakelijke hulp en assistentie te bieden. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Art – 11 Aansprakelijkheid Deva Travel
1.Wanneer Deva Travel in de nakoming van haar verbintenis is tekortgeschoten, is Deva Travel voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk. De beantwoording van de vraag of dit het geval is, wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Burgerlijk Recht. Bij deze beantwoording wordt rekening gehouden met de hoogte van de reissom en de normen, zeden en gebruiken van het land van verblijf evenals bet avon¬tuurlijke karakter van de reis.
2. De aansprakelijkheid van Deva Travel voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten. Evenmin is Deva Travel aansprakelijk voor schades die krachtens het van toepassing zijnde geschreven.
Internationaal Recht zijn uitgesloten.
3. De aansprakelijkheid voor alle overige schades (bijvoorbeeld: verlies reisgenoot, bedrijfsschade) zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan eenmaal de reissom per persoon.
4. Deva Travel zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan tengevolge van de hier onderstaande omstandigheden;
afwijzing van visa, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, quarantaine, oproer, daden van sabotage, staking, uitsluiting, misdaad. boycotacties, terrorisme, schaarste van goederen, storingen in communicatiemiddelen, storingen in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoermiddelen, maatschappelijke ontwrichting tengevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen, fouten van derden alsmede net niet nakomen door derden, van hun verbintenissen wanneer deze derden geen werknemers zijn van Deva Travel of rechtstreeks door Deva Travel zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
5. Deva Travel is niet aansprakelijk voor directe en indirecte gevolgen vanuit wijzigingen in bijvoorbeeld bagagebeleid (inclusief handbagage) door luchthaven of luchtvaartmaatschappijen.

Art – 12 Klachten en bevoegde rechter
1. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst moeten meteen op de plaats van bestemming of de plaats waar de klacht ontstond schriftelijk worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Deva Travel. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan door de reiziger uiterlijk binnen 7 dagen na terugkeer in Nederland, althans binnen 7 dagen na de krachtens de reisovereenkomst geplande datum van terugkeer wanneer de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk een klacht bij Deva Travel worden ingediend. Uiterlijk een maand na ontvangst van de klacht ontvangt de klager van Deva Travel een schriftelijk antwoord
2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen Deva Travel en de reiziger. Het recht om een geschil voor de rechter te brengen, komt na 14 dagen te vervallen. Het tijdstip waarop deze vervaltermijn een aanvang neemt, is het moment waarop de reiziger krachtens de reisovereenkomst in Nederland is teruggekeerd of teruggekeerd had moeten zijn.
Deva Property

Artikel - 1 Definities
Deze algemene voorwaarden, vanaf nu ‘De Voorwaarden’ genoemd, zijn van toepassing op alle opdrachten (dus ook op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten) die Deva Property uitvoert of doet uitvoeren voor of ten behoeve van de Opdrachtgever. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitgesloten. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op het gebruik van de website(s) van Deva property als deel van de website www.devagroup.nl
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Deva Property:
Bemiddelaar bij investering en/of aankoop en/of verkoop en/of financiering van onroerend goed te Indonesië en/of andere landen.
Opdrachtgever:
Ieder natuurlijk of rechtspersoon, die Deva Property opdracht geeft tot het bemiddelen bij aankoop en/of verkoop van onroerend goed en/of verkoop ondersteuning.

Artikel - 2 Totstandkoming Overeenkomst
2.1 Basisbemiddeling
Kandidaat-koper is aan Deva Property géén bemiddelingskosten verschuldigd bij de aankoop van onroerend goed indien daarover niks schriftelijk is vastgelegd. Dit is het geval als Deva Property onroerend goed te koop aanbiedt uit haar vastgoed portefeuille. Dit is het geval bij alle woningen die worden aangeboden op de websites van Deva Property. Deva Property brengt kandidaat-koper door middel van bemiddeling in contact met bouwer, projectontwikkelaar, eigenaar of makelaar. De kandidaat-koper heeft door middel van persoonlijk, telefonisch of schriftelijk contact aan Deva Property te kennen gegeven waar zijn interesse naar uitgaat.
2.2 Aanvullende bemiddeling
Mocht Opdrachtgever besluiten om aanvullende koop-/verkoopbemiddeling/ overige bemiddeling voor hem te laten afhandelen door Deva Property, dan zijn er door Opdrachtgever bemiddelingskosten aan Deva Property verschuldigd, dit in overeenstemming met de kennis/expertise die Deva Property ter beschikking stelt en met de tijd die Deva Property hierin investeert. De bemiddelingskosten worden van tevoren met Opdrachtgever duidelijk afgesproken en schriftelijk vastgelegd. Genoemde bemiddelingskosten worden berekend tegen een percentage commissie over de koop-/verkoopprijs van betreffend onroerend goed, hetzij tegen vast uurtarief, hetzij tegen een vast bedrag. Zonder nadere aanduiding zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW.
2.3 Zoekopdracht/Opdracht tot aankoopbegeleiding
Opdrachtgever is aan Deva Property bemiddelingskosten verschuldigd bij een zoekopdracht naar onroerend goed en/of een opdracht tot aankoopbegeleiding van onroerend goed. Dit wordt schriftelijk vastgelegd, waarin tevens de te vervullen taken worden omschreven.
2.4 Verkoopbemiddeling
Opdrachtgever is aan Deva Property bemiddelingskosten verschuldigd bij een opdracht tot verkoop van onroerend goed. Dit wordt schriftelijk vastgelegd, waarin tevens de te vervullen taken worden omschreven.
2.5 Kosten
Alle kosten die voortvloeien uit een koop-/verkoopovereenkomst van een woning en/of appartement en/of ander onroerend goed komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten kunnen zijn: reiskosten, bemiddelingskosten, administratiekosten, bezichtigingkosten, eventuele bouwprocedures en alle verdere kosten die met de aankoop/verkoop van de woning en/of appartement en/of ander onroerend goed gepaard gaan.
2.6 Diensten derden
Het staat Deva Property vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de diensten van derden (hierna: "hulppersonen") indien zulks voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Kosten in verband met de inschakeling van deze hulppersonen zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

Artikel – 3 Betalingen
3.1 Voor betaling van facturen van Deva Property geldt een maximale termijn van 14 dagen.
Bij uitgebleven betaling van deze betalingstermijn, verkeert de Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is Deva Property gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de uitstaande factuur.

Artikel - 4 Koop / Verkoop
4.1 Deva Property verkoopt/koopt zelf géén onroerend goed aan Opdrachtgever, maar doet alleen de bemiddeling tussen de Opdrachtgever enerzijds en koper, bouwer, projectontwikkelaar, eigenaar of makelaar anderzijds.
4.2 Opdrachtgever betaalt de prijs en bijkomende kosten van aankoop/verkoop van zijn woning en/of appartement en/of ander onroerend goed rechtstreeks aan de bouwer, projectontwikkelaar, eigenaar, makelaar of advocaat.
Zijn er tussentijds prijsstijgingen ontstaan dan zal Opdrachtgever dit met de bouwer, projectontwikkelaar, eigenaar, of makelaar moeten regelen.
4.3 Als Opdrachtgever zich niet in artikel 4.2 kan vinden, kan hij zich niet beroepen op Deva Property. Deva Property staat geheel buiten de prijsafspraken van een aan te kopen of te verkopen woning en/of appartement en/of ander onroerend goed die vastgelegd zijn door een bouwer, projectontwikkelaar, eigenaar of makelaar. De eventuele verhogingen of bijkomende kosten voor de aankoop/verkoop van een woning en/of appartement en/of ander onroerend goed zal de Opdrachtgever rechtstreeks moeten regelen met de verkoper, te noemen de bouwer, projectontwikkelaar, eigenaar of makelaar.

Artikel - 5 Aansprakelijkheid
5.1 Aansprakelijkheid algemeen
Deva Property is niet aansprakelijk voor enige schade dan ook die kan ontstaan door fouten en/of gebreken die zich voordoen bij de eventuele koop/verkoop van een woning en/of appartement en/of ander onroerend goed en/of andere zaken die voortvloeien uit koop-/verkoophandelingen met bouwers, projectontwikkelaars, eigenaars, makelaars en/of andere kopers/verkopers, waardoor er eventuele nadelige gevolgen zouden kunnen ontstaan voor de Opdrachtgever, zoals prijsverhogingen, slechte bouwkwaliteit van de aangekochte woning en/of appartement, verkeerde adviezen door bovenstaand genoemden, en andere zaken die nadelig zijn voor de Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zijn schade dan moeten verhalen op de verkoper, genoemd de bouwer, projectontwikkelaar, eigenaar of makelaar.
5.2 Aansprakelijkheid t.o.v. derden (hulppersonen)
De aansprakelijkheid van Deva Property voor handelen of nalaten van door haar ingeschakelde hulppersonen wordt uitgesloten. De Opdrachtgever vrijwaart Deva Property en alle rechtsreeks of indirect aan de Deva Property verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen tegen alle mogelijke aanspraken van derden die direct of indirect samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die Deva Property voor de Opdrachtgever verricht of heeft verricht. Alle kosten die Deva Property moet maken in verband met aanspraken van derden zullen door de Opdrachtgever aan Deva Property worden vergoed.
5.3 Website en aansprakelijkheid
Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden met betrekking tot de website. Deva Property is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan de website van Deva Property.
Indien de Deva Property website de mogelijkheid biedt naar websites van andere organisaties te gaan, dan wijst Deva Property erop dat die andere websites zijn samengesteld door die andere organisaties, dat Deva Property niet verantwoordelijk is voor de onjuistheid én onvolledigheid van die andere websites én dat Deva Property géén aansprakelijkheid kan en zal aanvaarden voor dergelijke websites, als er eventueel schade door ontstaat.
Dit betekent dat u Deva Property, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website van Deva Property, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Artikel - 6 Nietigheid

Is of worden De Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van De Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Artikel - 7 Overige
Deva Property behoudt zich het recht voor om De Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
De Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Deva Property en derden naar aanleiding van De Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland. Aldus opgemaakt te Utrecht, 10 november 2006
Deva Events

Artikel - 1 Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder.
1.1. Dienstverlener: de gebruikers van deze voorwaarden handelend onder de naam Deva Events, deel uit makend van Deva. Ook aangeduid als 'wij' of 'ons'.
1.2. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven of in wiens naam wij een evenement organiseren.
1.3. Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan ons levert.
1.4. Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij het evenement organiseren.
1.5. Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier.

Artikel - 2 Offertes
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de calculatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit
is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht door leveranciers.
2.3. Onze offertes zijn 14 dagen geldig. Na deze periode vervallen eventuele opties en behouden wij ons het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

Artikel - 3 Uitvoering van een overeenkomst
3.1. Wij zullen elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en zijn gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht - hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze -, die leiden tot door ons niet in de offerte opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
3.3. Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de opdrachtgever.
3.4. Reclames met betrekking op door ons georganiseerde evenementen dienen binnen een week na afloop van het evenement schriftelijk bij ons te worden ingediend. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.

Artikel - 4 Verantwoordelijkheden opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van
een overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van (een der)
deelnemers.

Artikel - 5 Opschorting / Annulering
5.1. Wanneer de opdrachtgever een opdracht geheel of ten dele annuleert, is deze verplicht de daardoor voor ons ontstane schade te vergoeden. Deze schadevergoeding beloopt een percentage van hetgeen opdrachtgever aan het Evenementenbureau verschuldigd is/was indien de aanvaarde opdracht wel had worden uitgevoerd en wel volgens de navolgende schade:
5.1.1. 6 maanden voor aanvang van aangevraagde activiteit: 15%
5.1.2 . 3 maanden voor aanvang van aangevraagde activiteit: 30%
5.1.3. 1 maand voor aanvang van aangevraagde activiteit: 50%
5.1.4. Korter dan 21 dagen voor aanvang van aangevraagde activiteit: 100%
Opdrachtgever kan bij een verzekeringsmaatschappij een evenementen annuleringsverzekering afsluiten voor geldige redenen van annuleren welke veroorzaakt worden door onzekere gebeurtenissen.
5.2. Wij behouden ons het recht voor het evenement, voordat het is aangevangen, te annuleren wegens gewichtige redenen. Hieronder wordt ondermeer verstaan.
5.2.1. Staking, schaarste van goederen, oproer, storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, stroom en/of energiestoring, vertragingen van openbare vervoermiddelen.
5.2.2. (De dreiging van) maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.
5.3. In geval van de onder lid 5.2. genoemde annulering door ons worden de kosten door de opdrachtgever vergoed.
5.4. Wanneer het gezien de slechte weersomstandigheden, naar onze ervaring en expertise onverantwoord is het evenement doorgang te laten vinden, worden de kosten door de opdrachtgever betaald.
5.5. Wij zijn verplicht ambtelijk bevel op te volgen, de kosten die hier uit voortvloeien of mee samenhangen dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel - 6 Betaling

6.1. De door ons vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6.2. De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij een andere termijn werd overeengekomen.
6.3. Indien zulks in de overeenkomst is bepaald, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op de overeengekomen prijs te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met oplopende percentages van de totaalprijs, gelijk aan de periodes zoals deze ook gelden voor annulering. Het voorschot moet uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit zijn voldaan. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot tijdig te betalen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.4. Vanaf de datum dat de betaling door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot die der voldoening is de opdrachtgever, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als hele telt. Alle kosten van de invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom (met een minimum van € 150,).

Artikel - 7 Aansprakelijkheid

7.1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, zijn wij nooit aansprakelijk.
7.2. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totaalprijs van het evenement.
7.3. Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan ons gemeld te worden binnen 8 dagen na uitvoering van het evenement. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van 18 maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
7.4. Deelnemers moeten zich er van bewust zijn dat deelname aan onze activiteiten grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen en zij daarvoor in goede gezondheid dienen te zijn.

Artikel - 8 Overmacht

8.1. Een tekortkoming wegens overmacht kan niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2. Voor zover wij voor uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk zijn van al dan niet ons ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan ons toegerekend kunnen worden.
8.3. Wij hebben het recht te zorgen voor een behoorlijk vervangende prestatie indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Wij zijn verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra wij daarvan zelf op de hoogte zijn.
8.4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan onze zijde, is opdrachtgever ons een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door ons gepresteerde.

Artikel - 9 Bumarechten
Deva Events moet zorg dragen voor de verplichte afdracht van auteursrechten. Deze afdracht bedraagt 7% over alle entertainmentkosten waarbij muziek ten gehore wordt gebracht. Deze kosten zijn exclusief en zijn niet meegenomen in de artiestengage die vermeld is in de offerte of het contract. Deze kosten zullen achteraf aan u doorberekend worden. Deze kosten blijven te allen tijde opeisbaar! Wanneer u zou besluiten zelf zorg te dragen voor de afdracht van Bumarechten verzoeken wij dit schriftelijk mede te delen. In dat geval is Deva Events gevrijwaard voor eventuele claims achteraf.